Přihlásit se
Uživatelské jméno:

Heslo:

Podmínky

Podmínky poskytování služeb

I.

Všeobecné podmínky

1. Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na uzavírání smluv o dílo mezi objednateli a zhotovitelem, kterým je živnostník

Ing. Martin Štefko

Urbinská 141, Český Krumlov - Domoradice, 381 01

IČ: 86974564

2. Při uzavírání smlouvy o dílo se vychází ze skutečnosti, že objednatel (dále též zákazník) je předem seznámen s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, což stvrzuje elektronickým potvrzením smlouvy o dílo.

II.

Předmět podnikatelské činnosti

Předmětem podnikatelské činnosti zhotovitele díla je psaní textů na zakázku. V rámci této činnosti zhotovitel nabízí následující služby:

1) Služby v rámci ceny díla

- Psaní textů odborných a beletristických

- Vyhledání informací

- Zpracování ukázky

- Konzultace zakázky

- Zpracování celého textu (hlavní text dělený do kapitol, obsah, úvod, závěr, zdroje literatury, pokud tak vyžaduje zadání díla)

- Následné úpravy a opravy podle potřeb objednatele (jedná se pouze o drobné úpravy, nikoli přepracování větší části díla, pokud na vině není zhotovitel, ale špatné zadání ze strany objednatele)

2) Služby nad rámec ceny díla (jejich objednáním se cena zvyšuje)

- Vypracování do doby kratší než je 72 hodin

- Korektura

- Zpracování textu podle speciální metodiky, kterou dodavatel dodá

- Vytvoření prezentace v programu PowerPoint

- Vytištění textu a jeho zaslání na poskytnutou adresu

- Svázání vytištěného textu

III.

Uzavření smlouvy o dílo

1. K uzavření smlouvy o dílo může dojít na základě telefonické či písemné objednávky zákazníkem u zhotovitele a jejím potvrzením či přijetím, objednávka může být učiněna prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (e-mail).

2. Samotnému uzavření smlouvy o dílo předchází objednávka objednatele dle odst. 1, ve které je nutno specifikovat v základních rysech požadavky k dílu. Zhotovitel poté sjedná se zákazníkem podrobnosti zakázky formou komunikace na dálku, případně i formou osobní, čímž se domluví na definitivní představě o podobě díla.

3. K uzavření smlouvy o dílo dojde poté, co se zhotovitel a objednatel domluví na obsahu podstatných náležitostí smlouvy. Pokud se požadavky na práci v průběhu vypracování odliší od původního zadání, má zhotovitel právo žádat doplatek. Tento doplatek bude ve výši počtu přepracovaných stran, vynásobených dohodnutou stránkovou sazbou.

4. Podstatnými náležitostmi smlouvy jsou předmět plnění díla, cena díla, termín a způsob dodání (předání a převzetí díla). Smlouva je uzavřena v případě, kdy objednatel potvrdí svým souhlasem podstatné náležitosti práce. K tomuto potvrzení může dojít formou komunikace na dálku (e-mail).

5. Neakceptováním platných všeobecných obchodních podmínek zhotovitele, či jejich akceptování objednatelem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy.

6. Není-li dohodnuto jinak, zhotovitel provede dílo v kvalitě obvyklé v ČR a v souladu s nabídkou zhotovitele platnou v den uzavření smlouvy

IV.

Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat objednanou a ve smlouvě specifikovanou zakázku v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve smlouvě o dílo.

2. Za zakázku zpracovanou a dodanou zhotovitelem zákazníkovi, je zákazník povinen uhradit dohodnutou cenu.

3. Pro případ, že zhotovitel přijme objednávku, kterou není schopen sám zhotovit, je za tím účelem oprávněn využít třetí osoby, kdy za zhotovené dílo odpovídá, jakoby jej zhotovil sám.

4. Případné požadavky zákazníka na změnu smlouvy o dílo, pokud jsou zhotovitelem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu.

5. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.

6. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání zhotoviteli, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny.

V.

Platební podmínky

1. Veškeré platby probíhají bezhotovostní na bankovní účet zhotovitele, který je veden u mBank (BRE Bank S. A.). Číslo účtu je 670100-2202117732/6210.

2. Po uzavření smlouvy o dílo je zhotovitel povinen v co nejkratší možné době objednateli zaslat ukázku díla, kdy touto ukázkou je rozuměno několik stran (maximálně dvě strany textu včetně obsahu) z celkové zakázky.

3. Po písemném, telefonickém či elektronickém (formou e-mailu) schválení ukázky díla objednatelem vystaví zhotovitel do 7 dnů konečnou fakturu, kterou je objednatel povinen zaplatit do 7 dnů od jejího obdržení. Objednatel v příkazu k úhradě použije jako variabilní symbol číslo smlouvy o dílo uvedené v jejím záhlaví.

4. Pokud dojde ke schválení ukázky, souhlasí objednatel s pokračováním v práci na díle tak, jak bylo objednáno. Jestliže se později objeví požadavky na změnu původního zadání, nese za tyto změny odpovědnost objednatel.

5. Po zaplacení faktury objednatelem zhotoví zhotovitel dílo v dohodnutém termínu a dílo pak předá objednateli.

6. Pokud by objednatel dílo nezaplatil do termínu dohodnutého pro odevzdání práce, termín odevzdání se tímto automaticky prodlužuje.

VI.

Předání a převzetí díla

Zhotovitel předá objednateli kompletní dílo, jestliže bylo zaplaceno, v takové podobě, jaká byla objednána, tak, že jej odešle formou elektronické pošty na emailovou adresu uvedenou objednatelem, případně formou klasické pošty na objednatelem uvedenou poštovní adresu. U elektronického zaslání objednatel dílo přebírá samotným odesláním. U poštovního zaslání dílo přebírá dodáním na jím určenou adresu.

VII.

Reklamační řád

1. Vzhledem k povaze díla není objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy po dodání díla objednateli.

2. Pokud objednatel není z objektivních důvodů spokojen s kvalitou nebo rozsahem dodaného díla, je oprávněn dílo reklamovat, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo dílo řádně dodáno.

3. Zejména je objednatel v reklamaci povinen uvést jakým konkrétním způsobem je dílo, dle jeho názoru, nekvalitní, nebo v čem nesplA^uje zadání (objednávku).

4. Do pěti dní ode dne řádné reklamace je zhotovitel povinen objednateli sdělit, zda reklamaci uznává, či nikoliv.

5. V případě že zhotovitel reklamaci neuzná, je povinen toto své rozhodnutí dostatečně zdůvodnit.

6. Proti neuznání reklamace se objednatel nemůže odvolat a nemá nárok na jiný opravný prostředek.

7. Pokud zhotovitel z části, nebo zcela reklamaci uzná, je povinen v náhradním přiměřeném termínu (nejpozději do 2 měsíců) přepracovat zdarma dílo tak, aby původní objednávce odpovídalo lépe.

Ke stažení

Zde si můžete stáhnout různé dokumenty ve formátu PDF, které se týkají služeb, jež jsou na těchto stránkách poskytovány:

Obchodní podmínky - základní obchodní podmínky, které jsou zde ke stažení. Jsou shodné s podmínky zobrazenými v této sekci.

Manuál - týká se zakázek nad 20 stran a jejich zpracovávání. Manuál má především usnadnit spolupráci. Prosím, pokud si chcete objednat práci nad 20 stran, pročtěte si jej.